North Carolina

 

Anglers
Tyler Cornett
Alex Boyer
Mason Sims
Leland Shockley
Ricky Ozmar